Издавач
Либерти АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
liberty.skopje@libertysteelgroup.com
Веб страница
Лице за контакт +
Марија Мирковиќ
Телефон
+389 23 24 39 00
Факс
+389 23 24 39 36
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 5.910.484 8.477.817 10.627.327
Оперативна добивка -833.337 -941.869 964.065
Добивка по оданочување -857.877 -944.599 780.613
Главнина -410.691 454.540 1.397.576
Вкупно обврски 3.029.287 3.022.364 2.850.247
Вкупно средства 2.618.596 3.476.904 4.247.822
Пазарна капитализација 1.515.733 1.285.078 1.977.043
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -14,10% -11,11% 9,07%
Нето добивка по акција (EPS) -26,04 -28,67 23,69
Поврат на вкупните средства (ROA) -32,76% -27,17% 18,38%
Поврат на капиталот (ROE) 208,89% -207,81% 55,85%
Коефициент цена/ добивка по акција - - 2,53
Книговодствена вредност по акција - 13,79 42,41
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -3,69 2,83 1,41
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Друштвото е производство на топло валани лужени котури, ладно валани котури и ладно валан лим, поцинкувани котури и лимови и пластифицирани поцинкувани котури.

Одборот на директори 
Тодорка Ристовска - Главен извршен директор 
Вирингер Бахадур Гарг
Санјеев Гупта
Аггарвал Аџај Кумар
Марк Хантер

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKLAVA101018
Вкупно издадени ХВ
32.950.713
Последно тргување: 13.07.2023
Максимална цена:
46,00
Минимална цена:
46,00
Просечна цена:
46,00
Количина:
1.774
Промет:
81.604
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
46,00
Минимална цена:
38,00
Количина:
7.496
Промет:
327.020
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци