Издавач
Агромеханика АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Ристо Шишков бр. 24/2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@agromehanika.eu.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Љубомир Стојановски
Телефон
+389 2 3229 642
Факс
+389 2 3229 642
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 0 0 0
Оперативна добивка -180 -656 -10.522
Добивка по оданочување -180 -656 -10.522
Главнина 21.177 21.357 22.013
Вкупно обврски 1.150 1.150 1.174
Вкупно средства 22.327 22.508 23.187
Пазарна капитализација 12.144 12.144 12.144
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) -4,45 -16,20 -259,92
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,81% -2,91% -45,38%
Поврат на капиталот (ROE) -0,85% -3,07% -47,80%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 523,13 527,58 543,78
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,57 0,57 0,55
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).

Одбор на директори
Мито Јовановски– Претседател
Славчо Лазов
Радослав Каранфилов
Крум Беќар

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAGME101012
Вкупно издадени ХВ
40.481
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци