Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 08 јули 2022
ИГМ Еленица АД Струмица - Промени во органите на управување и раководење
Документот ОДЛУКА.pdf е отстранет по барање на издавачот, a во согласност со Законот на заштита на личните податоци. Документот е отстранет на 20.07.2022 година