Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 05 јули 2024
Триглав пензиско друштво - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.