Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 30 мај 2024
УСА-МАК -КОМПЈУТЕРС АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.