Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 30 октомври 2023
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење.