Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 03 јули 2024
ИНВЕСТ ПОЛИСА АД Штип - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор