Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 28 јуни 2024
Даути Транспортшпед АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.