Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 25 мај 2023
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена иншуренс груп АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.