Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 24 јули 2023
Триглав Осигурување Живот АД Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење.