Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 19 јули 2023
ЕВН Македонија АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.