Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 13 мај 2024
Вега Фондови АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.