Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 13 март 2024
Електрани на Северна Македонија АД Скопје - Статусни промени на друштвото
Согласно член 166-б , точка 1 алинеа 3 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните статусни измени на друштвото.