Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 10 јуни 2024
Жито Леб АД Охрид - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.