Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Статусни промени на друштвото 23.02.2024
Уника Лајф АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.02.2024
УНИКА АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.02.2024
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 20.02.2024
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Други промени во работењето 12.02.2024
Халк банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 09.02.2024
Кроација осигурување - живот АД Скопје Други промени во работењето 09.02.2024
ЕОС Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.02.2024
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 08.02.2024
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.02.2024
РК Еурофарм Пелистер АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 08.02.2024
РК Еурофарм Пелистер АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.02.2024
Југопромет АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.02.2024
Макхидро Проект Ко АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.01.2024
АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.01.2024
Живинокооп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.01.2024
КК Кожув АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.01.2024
М-НАВ АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 26.01.2024
Фимар Балкан АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 26.01.2024
Фимар Балкан АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 26.01.2024
ОНЕ Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 25.01.2024
ОНЕ Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 25.01.2024
ОНЕ Брокер АД Скопје Други промени во работењето 25.01.2024
ФК Победа АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.01.2024