Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје Други промени во работењето 30.09.2022
ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.09.2022
Пошта на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.09.2022
ГАМА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.09.2022
Охридтурист АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 26.09.2022
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Промени во органите на управување и раководење 23.09.2022
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ Статусни промени на друштвото 23.09.2022
КБ Прво пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 22.09.2022
Елмар АД Штип Ревидирани финансиски извештаи 20.09.2022
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 16.09.2022
ПроКредит банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.09.2022
Генерали Инвестментс АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.09.2022
Мокел - ЕЕИИ АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.09.2022
Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци Ревидирани финансиски извештаи 09.09.2022
Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.09.2022
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 06.09.2022