Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Вега Осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.07.2022
Просветно дело АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 01.07.2022
Слога 2000 АД Кривогаштани Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.07.2022
Галеб АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 01.07.2022
Галеб АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.07.2022
Туртел АД Штип Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2022
Империал Тобако ТКС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2022
Империал Тобако ТКС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.06.2022
ОБД Алфа Брокер АД Куманово Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2022
МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.06.2022
Вебер ГМА АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2022
Делта инс брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2022
ФК Брегалница 2008 АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.06.2022
Аитоникс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2022
Аитоникс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.06.2022
Каменимост Комуникации АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2022
Каменимост Комуникации АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.06.2022
Актива осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.06.2022
Венец АД с. Долни Дисан Неготино Ревидирани финансиски извештаи 30.06.2022
Градинар АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.06.2022
Уника Лајф АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.06.2022
УНИКА АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.06.2022
Караорман АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.06.2022
Печатница 11 Октомври АД Прилеп Ревидирани финансиски извештаи 29.06.2022
Печатница 11 Октомври АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.06.2022
Гевгелија турист АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 29.06.2022
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена иншуренс груп АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 28.06.2022
Инекс Горица АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 28.06.2022
АСУЦ Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 27.06.2022
Аурон Брокер АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.06.2022
МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 24.06.2022
МОБИЛИТИ БРОКЕР АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 24.06.2022
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 24.06.2022
Кораб инс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 23.06.2022
Комунапроект АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.06.2022
Енергомонт Скопје Ревидирани финансиски извештаи 23.06.2022
Енергомонт Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.06.2022
Ракометен клуб Работнички АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.06.2022
Осигурителна полиса АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 21.06.2022
ФК Шкендија АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 21.06.2022
ФК Шкендија АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.06.2022
Ризико Осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.06.2022
Пелагонија АД Гостивар Ревидирани финансиски извештаи 20.06.2022
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 20.06.2022
Наше осигурување АД Кочани Ревидирани финансиски извештаи 20.06.2022
Илинден АД Струга Ревидирани финансиски извештаи 20.06.2022
Илинден АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 20.06.2022
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 17.06.2022
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.06.2022
Текстил АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.06.2022
Ризико Осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 17.06.2022
МЗТ Заеднички работи АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.06.2022
Халк осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.06.2022
Порше брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 17.06.2022
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 16.06.2022
ИГМ Вратница АД Вратница Ревидирани финансиски извештаи 15.06.2022
ИГМ Вратница АД Вратница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.06.2022
ЗИМ АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 15.06.2022
Електрани на Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 15.06.2022
Жито Малеш АД Берово Ревидирани финансиски извештаи 15.06.2022
Негорски бањи АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 15.06.2022
Негорски бањи АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.06.2022
ИБИС Осигурување АД Струмица Ревидирани финансиски извештаи 14.06.2022
КИЦ Комерц АД Штип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.06.2022
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.06.2022
Кроација осигурување - неживот АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.06.2022
Македонска берза АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.06.2022
Македонска берза АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2022
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.06.2022
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2022
КИБС АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 09.06.2022
КИБС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.06.2022
КИБС АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2022
СЕДА-БРОКЕР АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.06.2022
Др Пановски АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 09.06.2022
Др Пановски АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 09.06.2022
Киро Дандаро АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 08.06.2022
Киро Дандаро АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 08.06.2022
Жито Југ АД Кавадарци Ревидирани финансиски извештаи 07.06.2022
Жито Југ АД Кавадарци Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.06.2022
Жито Леб АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 07.06.2022
Електроводомонт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.06.2022
Автоцентар АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 07.06.2022
Фершпед Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 06.06.2022
Фершпед Брокер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.06.2022
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 06.06.2022
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 06.06.2022
Македонска берза АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 03.06.2022
Македонско кредитно биро АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 03.06.2022
Македонско кредитно биро АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.06.2022
Авто Гума АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.06.2022
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 02.06.2022
АД Џокер Инс Брокер АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 02.06.2022
Полиса Плус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.06.2022
ВИНЕР ЛАЈФ - Виена иншуренс груп АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 02.06.2022
Интермаркет АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.06.2022
Жито Струмица АД Струмица Ревидирани финансиски извештаи 02.06.2022
Жито Струмица АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 02.06.2022