Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
Делта инс брокер АД Скопје Промени во сопственичка структура над 10% 21.01.2022
Триглав пензиско друштво Промени во органите на управување и раководење 17.01.2022
Аеродроми на Република Северна Македонија АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.01.2022
Макхидро Проект Ко АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.01.2022
МЕПСО АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 10.01.2022
МЕПСО АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 10.01.2022
7-ми Ноември АД Гевгелија Други промени во работењето 30.12.2021