Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
КИБС АД Скопје Други промени во работењето 14.06.2024
КИБС АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 14.06.2024
Галеб АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 14.06.2024
Галеб АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.06.2024
ИГМ Вратница АД Вратница Ревидирани финансиски извештаи 14.06.2024
ИГМ Вратница АД Вратница Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.06.2024
Бутел АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.06.2024
Винерс Груп АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 14.06.2024
Караорман АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.06.2024
ФК Ренова АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.06.2024
ФК Ренова АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 12.06.2024
Генерали Инвестментс АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 12.06.2024
ПроКредит банка АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 12.06.2024
ПроКредит банка АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.06.2024
Геталдус очна оптика АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 12.06.2024
Единство АД Струга Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.06.2024
Неоком АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 11.06.2024
Неоком АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 11.06.2024
ФД Динерс Клуб Интернационал МАК АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 10.06.2024
Жито Леб АД Охрид Ревидирани финансиски извештаи 10.06.2024
Негорски бањи АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 05.06.2024
Негорски бањи АД Гевгелија Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.06.2024
Мокел - ЕЕИИ АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.06.2024
Мокел - ЕЕИИ АД Битола Промени во органите на управување и раководење 05.06.2024
Макохемија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.06.2024
Империјал Табако АД Валандово Ревидирани финансиски извештаи 05.06.2024
Империјал Табако АД Валандово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 05.06.2024
Полиса Плус АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.06.2024
Полиса Плус АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 04.06.2024
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.06.2024
Жито Струмица АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.06.2024
Винерс Груп АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 03.06.2024
Винерс Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.06.2024
Текстил ЕЛМА АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 03.06.2024
Млекара АД Тетово Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2024
Млекара АД Тетово Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2024
Семенарство АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2024
Интернацинален картичен систем АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2024
Интернацинален картичен систем АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2024
Телефонмонтажа - комерц АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2024
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 31.05.2024
Развојна Банка на Северна Македонија АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 31.05.2024
Електроводомонт АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.05.2024
Автоцентар АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.05.2024
СЕДА-БРОКЕР АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.05.2024
УСА-МАК -КОМПЈУТЕРС АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.05.2024
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 30.05.2024
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 30.05.2024
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.05.2024
Триглав Осигурување Живот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.05.2024
Сава осигурување АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.05.2024
Сава осигурување АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.05.2024
Сава осигурување АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 29.05.2024
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 29.05.2024
Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.05.2024
Кроација осигурување - живот АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 27.05.2024
ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје Статусни промени на друштвото 23.05.2024
Инвестброкер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 23.05.2024
Инвестброкер АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 23.05.2024
Кроација осигурување - живот АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 22.05.2024
Кроација осигурување - живот АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 22.05.2024
ПроКредит банка АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 22.05.2024
ПРВА ЖИВОТ АД СКОПЈЕ Ревидирани финансиски извештаи 22.05.2024
Силика минерал АД Прилеп Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 21.05.2024
Димче Мирчев АД Велес Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 17.05.2024
Порше брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 16.05.2024
Иново Брокер АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 16.05.2024
Индустријал Струма АД Струмица Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 15.05.2024
ВФП АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 14.05.2024
ВФП АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.05.2024
АД Џокер Инс Брокер АД Гевгелија Ревидирани финансиски извештаи 14.05.2024
Генерали Инвестментс АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 14.05.2024
Генерали Инвестментс АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.05.2024