Објави од друштва на Слободен пазар
Издавач Опис Датум
ЕМУС Сервис АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 29.09.2023
ДЗС Илинден АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 19.09.2023
Комунапроект АД Тетово Промени во сопственичка структура над 10% 18.09.2023
Млекара АД Битола Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 14.09.2023
Млекара АД Битола Ревидирани финансиски извештаи 14.09.2023
АМ Брокер АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 13.09.2023
Метро АД Скопје Ревидирани финансиски извештаи 13.09.2023
Метро АД Скопје Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 13.09.2023
Сава пензиско друштво АД Скопје Промени во органите на управување и раководење 04.09.2023
Лихнида АД Охрид Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 04.09.2023
Стрмош АД Пробиштип Податоци од финансиски извештаи и дивиденда 01.09.2023