Гранит АД Скопје
вторник, 06 мај 2003
Гранит АД Скопје Шифра: ГРНТ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 5 ЕУР Количина: 63.529 % од основната главнина: 2,19% Цена по акција (во денари): 79,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.018.791,00 Членка-Продавач: КБ Членка- Купувач: КБ