Блок трансакција
среда, 25 декември 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Аутомакедонија АД Скопје
Шифра: AUMK
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна котација 
Номинална вредност: 44,48 ЕУР
Количина: 3.799
% од основната главнина: 4,60%
Цена по акција (во денари): 1.624,00
Вредност на трансакција (во денари): 6.169.576,00