Блок трансакција
вторник, 23 август 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 5.000
% од основната главнина: 2,46%
Цена по акција (во денари): 2.820,00
Вредност на трансакција (во денари): 14.100.000,00