Издавач
Тутунски комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Прилепски бранители бр. 85
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkpoffice@tkprilep.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Зоран Пачешкоски
Телефон
+389 48 421 670
Факс
+389 48 425 172
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 826.983 818.106 1.082.741
Оперативна добивка -110.563 -59.091 -7.553
Добивка по оданочување 164.864 140.104 134.707
Главнина 539.001 368.660 224.515
Вкупно обврски 459.880 1.056.041 794.487
Вкупно средства 998.881 1.424.701 1.019.002
Пазарна капитализација 685.461 685.461 685.461
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -13,37% -7,22% -0,70%
Нето добивка по акција (EPS) 60,13 51,10 49,13
Поврат на вкупните средства (ROA) 16,50% 9,83% 13,22%
Поврат на капиталот (ROE) 30,59% 38,00% 60,00%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,16 4,89 5,09
Книговодствена вредност по акција 196,58 134,46 81,88
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,27 1,86 3,05
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Тутунски Комбинат АД Прилеп е компанија која е активна во тутунската индустрија. Главна дејност на комапнијата е купување и преработка на тутун, производство на цигари, производство на филтер стапчиња, различни типови на лепила наменети за тутунската индустрија и други апликации, а исто така во нејзина сопственост е и хотел во Охрид. Производниот асортиман на компанијата нуди производи со бренд имиња вклучувајќи ги : VIP, BRAND, 19, RONDO, EVROPA, FILTER ORIENTAL and MACEDONIA.

 

Одбор на директори
Зоран Пачешкоски- извршен директор 
Горан Тодоров - извршен директор
Гоце Котески - извршен директор
Миле Велкоски
Златко Сарев
Милаим Амеди 
Сретен Богоевски - Претседател на одбор на директори

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTKPR101017
Вкупно издадени ХВ
2.741.845
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци