Издавач
Макпромет АД Штип
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Др Слободан Јовановски бр.3
Град
Штип
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makpromet.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Јованова Јадранка
Телефон
+389 32 390 558
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 411.842 337.697 280.322
Оперативна добивка 32.608 12.592 88.126
Добивка по оданочување 26.340 9.284 77.637
Главнина 400.017 373.943 364.660
Вкупно обврски 157.473 187.385 175.738
Вкупно средства 557.490 561.328 540.398
Пазарна капитализација 35.996 35.996 33.176
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,92% 3,73% 31,44%
Нето добивка по акција (EPS) 439,05 154,75 1.294,10
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,72% 1,65% 14,37%
Поврат на капиталот (ROE) 6,58% 2,48% 21,29%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,37 3,88 0,43
Книговодствена вредност по акција 6.667,73 6.233,11 6.078,38
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,09 0,10 0,09
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

МАКПРОМЕТ АД Штип е основана на 29.12.1973 година. Својата дејност ја обавува преку четири друштва со ограничена одговорност кои се занимаваат со производство на кондиторски производи, производство на леб и бели пецива, графичка индустрија и трговија. Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, Макпромет АД Штип денес е индустриска компанија која настапува на домашниот и странскиот пазар со широк асортиман на производи.

Одбор на директори:
Миле Атанасов - Претседател
Ленче Ѓорѓиева - Неизвршен независен член
Виолета Николова - Извршен директор

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMAKP101013
Вкупно издадени ХВ
59.993
Последно тргување: 27.12.2023
Максимална цена:
600,00
Минимална цена:
600,00
Просечна цена:
600,00
Количина:
10
Промет:
6.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
600,00
Минимална цена:
600,00
Количина:
10
Промет:
6.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци