Издавач
Фустеларко Борец АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Бурса бр. 65
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@fustelarko.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Љубе Петковски
Телефон
+389 47 239 200
Факс
+ 389 47 233 595
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 293.143 240.521 221.538
Оперативна добивка 11.448 24.863 -4.642
Добивка по оданочување 36.470 24.532 13.174
Главнина 252.779 227.065 211.138
Вкупно обврски 95.077 62.389 32.241
Вкупно средства 347.856 289.454 243.379
Пазарна капитализација 129.148 112.440 86.051
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,91% 10,34% -2,10%
Нето добивка по акција (EPS) 508,58 342,10 183,71
Поврат на вкупните средства (ROA) 10,48% 8,48% 5,41%
Поврат на капиталот (ROE) 14,43% 10,80% 6,24%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,54 4,58 6,53
Книговодствена вредност по акција 3.525,07 3.166,48 2.944,37
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,51 0,50 0,41
Дивиденда по акција 150,00 150,00
Дивиденден принос 8,33% 9,57% 0,00%

Основна дејност на друштвото е изработка на амбалажни кутии од картон за комецијално пакување на производите од: тутунската, прехрамбената, хемиската, текстилната, фармацевстката, козметика и др. индустрија. Инсталиран капацитет на друштвото е преработка на хромокартон од бруто 4.500 тони. Искористеноста на капацитетот се движи околу 50%, се изработуваат најразновидни кутии по големина и дизајн, по желба на купувачот по негово или идејно решение на друштвото. Суровините и репроматеријалите друштвото ги набавува претежно од странство и тоа најголемо учество на набавка на хромокартон е од ЕУРОПАПЕР- Словенија и ВАСИЛИАДИС-Грција. Друштвото располага со стручен кадар од идеја да направи најмодерна амбалажна кутија која најдобро го рекламира производот на малопродажните места. Технолошкиот процес на производството е најсовремен со увозни машини од најнов тип и најквалитетни увозни суровини и репроматеријали. Технолошкиот процес започнува со фотолито припрема, офсет печатење во повеќе бои , лакирање, штанцање и лепење (машински и рачно).

Одбор на директори
Љубе Петковски - Извршен Генерален директор
Сашо Чатлески - извршен член
Сашо Ѓоревски - неизвршен член
Јане Петковски - Претседател , неизвршен член
Томе Трајковски - неизвршен и независен член

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFUBT101015
Вкупно издадени ХВ
71.709
Последно тргување: 27.03.2023
Максимална цена:
2.101,00
Минимална цена:
2.101,00
Просечна цена:
2.101,00
Количина:
38
Промет:
79.838
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.101,00
Минимална цена:
1.800,00
Количина:
218
Промет:
403.977
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци