Стопанска банка АД Битола
среда, 19 март 2003
Стопанска Банка АД Битола Шифра: СБТ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 3.000,00 ДЕН Количина: 2.000 % од основната главнина: 0,67 % Цена по акција (во денари): 3.000,00 Вредност на трансакција (во денари): 6.000.000,00 Членка-Продавач: ФР Членка- Купувач: КБ