Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
31.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
28.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
27.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
26.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
25.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
21.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
20.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
19.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
18.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
17.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0
14.05.2021 99,00 99,00 0,00 0 0 0