Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
30.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0
29.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0
28.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0
27.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0
24.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0
23.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0
22.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0
21.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0
20.12.2021 6.170,00 6.170,00 0,00 0 0 0