Блок трансакција
среда, 05 мај 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Уготур АД Скопје
Шифра: RZUG
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Задолжителна котација 
Номинална вредност: 1,05 ЕМУ
Количина: 86.500
% од основната главнина: 9,99%
Цена по акција (во денари): 58,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.017.000,00