Намера за објавување на понуда за преземање на Тајмиште АД Кичево
петок, 15 октомври 2021