Блок трансакција
четврток, 11 ноември 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Интернационален Картичен Систем АД Скопје
Шифра: NPK
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Редовен Пазар – Слободен Пазар 
Номинална вредност: 1 ЕУР
Количина: 2.655.602
% од основната главнина: 35,02%
Цена по акција (во денари):  274,14
Вредност на трансакција (во денари):  728.006.732,28