Издавач
Нова Стоковна куќа АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул Благој Јанков-Мучето бр.25
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Цвета Белчовска
Телефон
+389 34 323 190
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 22.757 16.641 14.923
Оперативна добивка 1.666 2.031 990
Добивка по оданочување 877 167 990
Главнина 97.817 96.939 96.772
Вкупно обврски 5.067 98.885 83.987
Вкупно средства 205.279 195.824 180.757
Пазарна капитализација 76.814 76.814 76.814
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,32% 12,20% 6,63%
Нето добивка по акција (EPS) 702,16 133,71 792,63
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,43% 0,09% 0,55%
Поврат на капиталот (ROE) 0,90% 0,17% 1,02%
Коефициент цена/ добивка по акција 87,59 459,96 77,59
Книговодствена вредност по акција 78.316,25 77.613,29 77.479,58
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,79 0,79 0,79
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на „НОВА СТОКОВНА КУЌА“ АД Струмица е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

Одбор на директори 
Цвета Белчовска
Ристо Масев
Васил Георгиев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица

  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. Јавна опомена за котираното друштво Нова стоковна куќа АД Струмица

  Јавна опомена за котираното друштво Нова стоковна куќа АД Струмица
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции

  Откуп на сопствени акции
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKNOSK101013
Вкупно издадени ХВ
1.249
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци