Издавач
Герас Цунев Конфекција АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Гоце Делчев бр. 50
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
mkgeras@t-home.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Катерина Бојовиќ Заева
Телефон
+389 34 347 811
Факс
+389 34 347 825
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 2.653 2.895 2.533
Оперативна добивка -319 469 -69
Добивка по оданочување -784 29 -541
Главнина -19.215 -18.431 -18.460
Вкупно обврски 35.268 35.579 37.274
Вкупно средства 16.053 17.148 18.813
Пазарна капитализација 33.996 33.996 33.996
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -12,02% 16,20% -2,72%
Нето добивка по акција (EPS) -11,53 0,43 -7,96
Поврат на вкупните средства (ROA) -4,88% 0,17% -2,88%
Поврат на капиталот (ROE) 4,08% -0,16% 2,93%
Коефициент цена/ добивка по акција - 1.172,28 -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -1,77 -1,84 -1,84
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на Друштвото КОНФЕКЦИЈА ГЕРАС ЦУНЕВ АД СТРУМИЦА од која се остваруваат приходите е производство на друга горна облека. Покрај основната дејност, во внатрешниот правен промет Друштвото има регистрирано уште над 70 дејности, како и надворешно – трговски промет

Одбор на Директори
Кирил Вргаљаков - извршен директор
Катерина Бојовиќ Заева
Славица Заева
Митко Димитровски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Внесување на издавачите Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица на „Листата за набљудување“

  Внесување на издавачите Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица на „Листата за набљудување“
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА среда
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGECK101012
Вкупно издадени ХВ
67.992
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци