Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 09 септември 2022
Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.