Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 09 јули 2021
Империјал Табако АД Валандово - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор