Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 09 јануари 2024
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење.