Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 08 април 2021
СН Осигурителен брокер АД Битола - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор