Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 06 септември 2021
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор