Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 06 октомври 2021
Железници на Република Северна Македонија - Транспорт АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор