Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 27 јули 2021
ТЕ-ТО АД Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење