Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 23 март 2021
Граве Осигурување Неживот - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор