Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 22 февруари 2023
А - ТИМ АД Скопје - Промени во сопственичка структура над 10%
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 2 од Законот за Хартии од вредност објавуваме промени во сопственичката структура над 10%