Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 15 ноември 2022
ФК Силекс АД Кратово - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.