Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 14 јуни 2021
Печатница 11 Октомври АД Прилеп - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор