Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 12 октомври 2021
ЗК Пласница АД Пласница - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето