Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 01 октомври 2021
Ларин Мрамор Компани АД Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор